Obchodní podmínky - Jan KyselaLogo Kyselové a přáteléwww.kyselove.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ing. Jan Kysela
s místem podnikání Starý Hrozenkov 164, 687 74, Starý Hrozenkov
identifikační číslo: 01289390

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Jana Kysely s místem podnikání Starý Hrozenkov 164, 687 74, Starý Hrozenkov, identifikační číslo: 01289390 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.kyselove.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Definice

2.1. Zbožím se rozumí přístup k online kurzu umístněnému na webové stránce.

2.2. Přístupem k online kurzu umístěném na webové stránce se rozumí přístup k jeho videolekcím a souborům ke stažení (to zejména audionahrávkám a dokumentům ve formátu pdf). Přístup k online kurzu získává kupující ihned po úplném uhrazení ceny a není časově omezen. V případě že se prodávající rozhodne ukončit provoz webových stránek nebo zakoupeného online kurzu, je povinen umožnit kupujícímu po dobu dvou měsíců před ukončením online kurzu stažení zakoupeného online kurzu, včetně příslušných videolekcí a souborů ke stažení na jeho disk.

2.3. Akcí se rozumí živá akce (přednáška, seminář, kurz atd., na kterém konané za fyzické účasti jejich účastníků) nabízená prostřednictvím webového rozhraní obchodu, nebo na písemných materiálech prodávajícího. Každé akci je na webové stránce vyhrazená osobitní sekce obsahující podrobnější údaje o akci, především informace o jejím obsahu, místo a čas konání akce, lektor, cena akce a způsob platby.

2.4. Prodávající může termíny akcí v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

2.5. Akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu stanoveného prodávajícím (minimální počet účastníků je různý podle druhu akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora apod.).

2.6. V případě, že nebude naplněna maximální kapacita, může prodávající posunout termín uzávěrky přihlášek. Zájemce může podat přihlášku náhradníka prostřednictvím internetového obchodu provozovatele i po termínu uzávěrky přihlášek. V tomto případě může prodávající umožnit kupujícímu přihlásit se na zvolenou akci i po termínu uzávěrky přihlášek.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do své členské sekce. V členské sekci může kupující provádět objednávání zboží nebo se přihlašovat na akce (dále jen „uživatelský účet“).

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží nebo přihlašování se na akce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží nebo přihlašování se na akce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, ani žádným jiným způsobem šířit dále online kurzy nebo materiály, jež mu po jejich zakoupení budou zaslané nebo zpřístupněné. Použití přihlašovacích údajů je monitorováno počtem IP adres, ze kterých jsou užívány. V případě porušení výše uvedených podmínek, bude kupujícímu okamžitě zamezen přístup k uživatelskému účtu bez nároku na vrácení jakékoli části uhrazených cen.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odstranit z databáze jeho webové stránky jakýkoli uživatelský účet, o kterém má poskytovatel důvodné podezření, že slouží k páchání či napomáhání k provádění trestných činů nebo činnosti, jež není v souladu s českým právním řádem a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Za takových okolností si prodávající vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit poskytování zboží a služeb (akcí) kupujícímu, jehož účet padl v takovéto podezření.

3.6. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstranit z databáze jeho webové stránky jakýkoli uživatelský účet, o kterém má prodávající důvodné podezření, že byl vytvořen z důvodu jiného, než je osobní vzdělávání uživatele daného účtu. Za takových okolností si prodávající vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit poskytování služeb kupujícímu, jehož účet padl v takovéto podezření.

3.7. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.9. Kupující bere na vědomí, že je možné se přihlásit ke svému účtu a sledovat online kurz v jeden čas z jednoho zařízení. Sledování v jeden okamžik z více než jednoho zařízení pod jedním účtem není systémem podporováno. Poskytovatel si vyhrazuje právo v takovém případě zablokovat uživateli účet.

4. Uzavření smlouvy

4.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a akcích, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží nebo akce. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátcem DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2. Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále společně jen jako „objednávka“).

4.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Souhlasím s obchodními podmínkami ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

4.4. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží nebo akce, jejich cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

4.5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v členské sekci či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Návrh smlouvy ve formě objednávky má platnost pět dnů.

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

4.9. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

4.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem v CZK na účet prodávajícího č. 2502285519/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně převodem v EUR na účet prodávajícího č. 2602286594/2010, vedený u společnosti Fio banka (kurz s částkou je veden v objednávce);
 • v hotovosti na místě konání akce (pouze u některých akcí nebo po předchozí domluvě kupujícího s prodávajícím).

5.2. Společně s cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.4. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí kupující.

5.6. V případě akcí může prodávající nabízet následující způsoby platby:

 • Celé kurzovné - kupující je povinen uhradit celou částku za akci do 5 dní po odeslání objednávky, není-li uvedeno jinak.
 • Záloha - kupující uhradí pouze zálohu, na základě čeho mu prodávající rezervuje místo na příslušné akci. Kupující je povinen uhradit zálohu za akci do 5 dní po odeslání objednávky, není-li uvedeno jinak. Kupující je povinen uhradit zbývající část ceny akce nejpozději před jejím zahájením (zpravidla na místě zahájení akce), není-li uvedeno jinak.
 • Platba na místě - kupující uhradí celou částku v hotovosti na místě před zahájením akce.
 • Vstupné dobrovolné - kupující uhradí dobrovolnou částku v hotovosti na místě konání akce po jejím ukončení.

5.7. Kupující je povinen uhradit celou cenu předem, není-li vstupné dobrovolné nebo není-li stanoveno jinak.

5.8. Případné slevy z ceny poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu – vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb a od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě jím uzavírané smlouvy, jejímž předmětem je nákup nebo zpřístupnění online kurzu nebo účast na akci, výslovně souhlasí s tím, že mu bude online kurz zpřístupněn (dodán) nebo účast na akci umožněná před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.3. Kupující tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozím odstavci nemůže od smlouvy, jejímž předmětem je nákup nebo zpřístupnění online kurzu, odstoupit, neboť je kupujícímu umožněno čerpat produkt pod uživatelským účtem kupujícího dle této smlouvy ihned po řádném zaplacení.

6.4. Kupující dále výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v odstavci 6.1. a 6.2. těchto obchodních podmínek nemůže od smlouvy, jejímž předmětem je účast na živé akci, odstoupit, v případě že je mu účast na akci umožněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

6.5. Byla-li prodávajícím stanovena garance vrácení peněz při nespokojenosti se zakoupeným online kurzem, toto právo může kupující u každého online kurzu využít maximálně jednou. (Není možné opakovaně kupovat a vracet.)

6.6. Je-li společně s online kurzem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Storno podmínky živé akce

7.1. Kupující se může z akce odhlásit prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučenou poštou na kontaktní adresu prodávajícího, a to nejpozději 3 dny (72 hodin) před zahájením akce.

7.2. Pro odhlášení se z akce (odstoupení od smlouvy) může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 15 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

7.3. V případě zrušení již uhrazené objednávky ze strany kupujícího jsou storno poplatky následující:

 • V případě že kupující uhradil celé kurzovné za akci, kterou nelze hradit zálohově, bude kupujícímu vráceno 50% z ceny akce.
 • V případě že kupující uhradil celé kurzovné za akci, kterou je možné hradit zálohou, je kupujícímu vrácen rozdíl plné ceny a zálohy akce (tj. doplatek).
 • Pokud kupující uhradil pouze zálohu za akci, propadá tato záloha ve prospěch prodávajícího a kupující nemá nárok na vrácení zálohy.
 • V případě, že se akce hradí na místě nebo je vstupné dobrovolné, nebude kupujícímu v případě odhlášení se z akce účtován žádný storno poplatek.

7.4. V důsledku storna smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající vrátí kupujícímu příslušnou peněžní částku do 7 dní od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí kupující.

7.5. V případě zrušení akce ze strany prodávajícího má kupující možnost zvolit si, zda-li se přihlásí na náhradní termín nebo mu bude předem uhrazená částka vrácena na jeho účet v plné výši do 7 dnů od oznámení o zrušení akce.

7.6. Kupující může v případě potřeby za přihlášeného účastníka vyslat náhradníka. Tuto skutečnost musí prodávajícímu oznámit emailem nejpozději do 3 dní před termínem konání akce.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Kupující, je-li spotřebitelem, má právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů v případě objednání online kurzu. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byl kupujícímu zpřístupněn online kurz a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty prodávajícímu odesláno. Na odstoupení od smlouvy v případě objednání online kurzu dle tohoto odstavce se nevztahují ujednání o storno poplatcích uvedená v odst. 7.3 tohoto ustanovení.

8.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

8.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8. 2. obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

8.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. Přeprava a dodání zboží

9.1. Online kurz bude kupujícímu zpřístupněn online ihned po úplném uhrazení ceny, nestanoví-li prodávající jinak.

9.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

9.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

10. Práva z Vadného plnění

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 10.3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 10.4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 10.5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 10.6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 10.7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

10.9. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

10.10. Ustanovení uvedená v čl. 10.4. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10.11. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy. 

10.12. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese      , telefonicky na čísle       či elektronickou poštou na adrese      .

10.13. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

10.14. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 10.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

10.15. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

10.16. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

11. Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že neoprávněně nezasáhne či neoprávněně neužije programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, ani to neumožní třetím osobám.

11.2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

11.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11.5. Kupující zavazuje využít zakoupená online kurzy výhradně pro svou potřebu. Kupující bere na vědomí, že online kurzy jsou chráněné autorským právem a není oprávněn je šířit, duplikovat nebo jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě neoprávněného nakládání kupujícího s online kurzem, může prodávající online kurzy kupujícímu znepřístupnit bez náhrady nebo vrácení peněz. Tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

11.6. Kupující bere na vědomí, že online kurz je vázaný k registraci kupujícího a pro zpřístupnění online kurzu musí být přihlášen.

11.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

11.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.9. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. Technické náležitosti Týkající se digitálníHO obsahu

12.1. Kupující musí mít nainstalován současný běžný internetový prohlížeč (např. Google Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer) s podporou HTML5, možností přehrávaní videí ve formátu mp4 a rozlišení jeho obrazovky musí být minimálně 1024 x 768 px.

12.2. Pro přístup do členské sekce a k online kurzu je nutné internetové připojení.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

14.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

15. Doručování

15.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. není-li ve  smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání (prostřednictvím pošty nebo elektronicky), s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

15.2. V případě zaslání doporučeného dopisu se za doručené považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

15.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

16. Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Marie Kyselová provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

16.1. Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Jan Kysela, s místem podnikání Starý Hrozenkov 164, 687 74, Starý Hrozenkov, identifikační číslo: 01289390, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MěÚ Chrudim (dále jen „správce“).

16.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Vítězslava Nováka 5, 539 73, Skuteč, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 499 599 524.

16.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.4. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.5. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

16.6. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.7. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

16.8. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou Česká pošta, PPL, DPD, Úloženka, Zásilkovna.

16.9. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

16.10. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

16.11. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

16.12. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

16.13. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

17.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování – Ing. Jan Kysela, Starý Hrozenkov 164, 687 74, Starý Hrozenkov, adresa elektronické pošty – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon – 499 599 524.

Ve Starém Hrozenkově dne 1. 3. 2023

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Odstoupení zasílejte na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V příloze je nutné zaslat doklad o zaplacení – fakturu. Nejlepší je odpovědět na email s dokladem o zaplacení.

Text zprávy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služeb.

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Číslo objednávky:
Číslo faktury:

Datum:

 
Nahoru